0,8 og 0,7. Sådan lyder de gennemsnitlige karakterstigninger på henholdsvis htx og hhx fra 2010 til 2016. Samme tendens gør sig i mindre målestok gældende for stx (0,5), hf (0,2) og hf-enkeltfag (0,3). Det viser en ny analyse fra Undervisningsministeriet. Analysen har undersøgt fem mulige årsager til stigningerne:

  • Bonus A
  • 12-taller
  • Fag
  • Karaktertype
  • Geografi

Selv om flere studenter opnår bonus A på de gymnasiale uddannelser og dermed må gange det samlede eksamensresultat med 1,03 eller 1,06 afhængig af antallet af A-niveaufag, kan ordningen ikke alene forklare stigningen. Grunden til det er, at også de gennemsnitlige eksamensresultater eksklusiv bonus A er steget.

En stigende uddeling af 12-taller har ligeledes været med til at hæve det gennemsnitlige karakterniveau. Det gælder især for uddannelserne stx, hhx og htx, hvor andelen af 12-taller er steget med fire til fem procentpoint i perioden 2010-2016.

Tallene viser i øvrigt, at karaktererne i langt de fleste fag er steget kontinuerligt over perioden fra 2010 til 2016. Det gælder på tværs af prøveformer og fagniveauer. Tallene tyder dermed ikke på, at det særligt er nogle fag eller de afgivne årskarakterer, der driver stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater.

Fordelingen af de afgivne karakterer på de gymnasiale uddannelser ligger dog ikke langt fra den forudsatte fordeling for 7-trins karakterskalaen. Men hvor den samlede andel af 10- og 12-taller i 2010-2013 ligger lidt under det ønskede niveau, ligger det lidt over i 2014-2016.

Analysen viser også, at udviklingen i de gennemsnitlige eksamensresultater ikke kendetegner enkelte regioner. Der er tale om en generel tendens, som går på tværs af uddannelsesskel og regionsgrænser.

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsat en evaluering af karakterskalaen. Evalueringen skal blandt andet se på, om der er gået inflation i karaktergivningen og om skalaen anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet.